Sociale veiligheid

SOCIALE VEILIGHEID
Op Aeresteijn vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor onze medewerkers.
Stichting Wij de Venen heeft samen met haar scholen, begeleid door medewerkers van de GGD, een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld. Het beleidsplan is weergegeven in een Infographic en kunt u hier
downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen onze school.
SOCIALE-VEILIGHEID-WIJDEVENEN-AERESTEIJN.pdf

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.
M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)
 • Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling: Simone Meijer en Mary Overdevest (kwaliteitscoördinatoren)
 • Contactpersoon: Hava Eren (Leerkracht) en Helma Koeleman (ouder)
 • Manager Sociale Veiligheid: Anneke Zantboer (directeur)
In het beleidsplan zijn drie basisregels op genomen, als uitgangspunt voor het gewenste gedrag dat we bij kinderen willen zien.
 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
 • We helpen elkaar; 
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving.
Aan het begin van ieder schooljaar besteden de leerkrachten veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.
 
Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:
 • 'Kriebels in je buik', lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • Het signaleringsinstrument 'Kanvas), die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring;
 • Kanjermethode, methode voor sociaal emotionele ontwikkeling;
 • Het SENSOA vlaggensysteem om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag;
 • We screenen de kinderen twee keer per jaar op welbevinden en betrokkenheid.
 • We peilen jaarlijks de tevredenheid bij ouders, medewerkers en leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 via Vensters.
Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), JGT In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. Indien 'Veilig Thuis' ingeschakeld wordt, dan wordt u te allen tijden vooraf geïnformeerd.
De contactpersoon van JGT is: op dit moment nog onbekend.
De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Ciska Schoot Uytterkamp
Door de realisering van het beleidsplan Sociale Veiligheid en de daaraan verbonden activiteiten heeft Aeresteijn het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat 'Welbevinden en Sociale Veiligheid' en 'Relaties en Seksualiteit'. Hiervoor zetten wij de al eerder genoemde activiteiten in.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


Klik hier voor het sociale veiligheidsplan zoals dat in heel Wij de Venen wordt gehanteerd.

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline