Verlofregeling

Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op extra verlof. Het betreft hier dan één dag per verplichting. Indien u gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 

Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft dan wel de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:  

 • In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag minimaal zes weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.  

 • De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan. 

 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  

 • De verlofperiode mag geen bestaande vakantieperiode verlengen. 

  

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden. 

Verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden' 

Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:  

 • Een verhuizing van het gezin. 

 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (tot en met de 4e graad). 

 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar). 

 • Overlijden van bloed- of aanverwanten (tot en met de 4e graad). 

 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten (tot en met de 4e graad). 

 • Bevalling van moeder/verzorgster. 


De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden':  

 • Familiebezoek in het buitenland. 

 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. 

 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 

 • Het beoefenen van een sport, sportdagen en sportevenementen. 

 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan. 

 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 

 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 

Hoe dient u een aanvraag in? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de administratie. Ook kunt u de formulieren downloaden via www.aeresteijn.nl, onder het kopje FORMULIEREN DIE U KUNT DOWNLOADEN. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directie van de school. Mondelinge meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt, na de mening van de directeur te hebben gehoord, een besluit. 

 

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline